Latest Release

Mga Alituntunin sa Pag Isyu ng Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR at Advisory on Marriage. (Guidelines on the Issuance of Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR and Advisory on Marriage)

Release Date: August 31, 2021

 

Mga Alituntunin sa Pag Isyu ng Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR at Advisory on Marriage. (Guidelines on the Issuance of Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR and Advisory on Marriage) (MC No. 2019-15, Republic Act 10173)
 
Mga Pangunahing Kinakailangan at Mahalagang Paalala
Basic Requirements and Important Reminders
 
Kukuha ng Dokumento
(Requesting Party)
Uri ng Dokumento
(Type of Document)
Requirements
 1. May-ari ng Dokumento (Document Owner)
Birth Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage
*Original at photocopy ng valid Identification (ID) Card
*(Original and photocopy of the valid ID Card)
 1. Asawa (Spouse)
Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate CENOMAR, Advisory on Marriage ng asawa. (Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage of wife/husband)
*Original at photocopy ng valid ID
*marriage certificate para mapatunayan na sya ang legal na asawa
(*Original and photocopy of valid ID,
*marriage certificate as proof of relationship)
 1. Magulang (Parents)
Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate CENOMAR, Advisory on Marriage ng anak o mga anak. (Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate CENOMAR, Advisory on Marriage of child/children)
*Original at photocopy ng valid ID. Ang pangalan ng magulang na kumukuha ay dapat nakasaad sa birth certificate ng anak. (*Original and photocopy of valid ID. Name of requesting parent must be stated in the birth certificate of the child)
 1. Anak, nasa hustong edad (Child, legal age)
Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage ng magulang. Ang anak ay maaring kumuha ng marriage record ng kanyang magulang na nakasaad sa kanyang birth certificate.e
(Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate CENOMAR, Advisory on Marriage of parent/s
The child can only request the marriage record of his/her parents as indicated on his/her own birth certificate)
*Original at photocopy ng valid ID
* birth certificate para mapatunayan na sya ay anak ng may-ari ng dokumento
(*Original and photocopy of valid ID
* birth certificate as proof of relationship)
 1. Guardian (Lolo o Lola, matandang kapatid, higit 21 taong gulang, o taong aktuwal na nangangalaga sa isang menor de edad, higit 21 taong gulang (Guradian -grandaparent, older sibling aged 21 years and over or other person acting as guardian who is 21 years old and over)
Birth Certificate, Death Certificate, CENOMAR
*original at photocopy ng valid ID
* Orihinal na kopya ng Affidavit of Guardianship na sinusuportahan ng alin man sa mga sumusunod:
1. Sertipikasyon ng barangay na ang menor de edad ay nasa kustodiya ng kumukuha ng dokumento
2. School ID/Report Card ng menor de edad na nakasaad ang pangalan ng requester na sya ang guardian ng may-ari ng dokumento
(*Original & photocopy of valid ID)
*Original copy of Affidavit of Guardianship supported by any of the following:
1. Barangay Certification that the minor is in the custody of the requesting party/guardian
2. School ID/Report Card of the minor that indicates the name of the requester as Guardian)
 1. Pinakamalapit na kamag-anak ng isang yumao o patay na (Nearest kin of a deceased person)
Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage
*Original at photocopy ng valid ID
* Orihinal na kopya ng Affidavit of Kinship
(*Original & photocopy of valid ID
* Original copy of Affidavit of Kinship)
 1. Institution (Child Caring Agency)
Birth certificate
*Original at photocopy ng valid ID ng representative * *Authorization letter na ini-isyu ng Regional Director ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), kada bata
(*Original and photocopy of valid ID of the representative
* Authorization letter issued by the Regional Director of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) per child basis)
 
 • Sa mga naatasang maging representative para kumuha ng dokumento, ang mga sumusunod ang mga kailangang isumite sa PSA (For authorized representative, the following are the basic requirements which need to be submitted to the PSA):
 1. Original at Photocopy ng valid ID ng may-ari ng dokumento (Original and Photocopy of the valid ID of the document owner)
 2. Authorization letter o Special Power of Attorney (SPA) mula sa may-ari ng dokumento. Ang authorization letter ay dapat nakasulat sa isang malinis na papel, nagsasaad na ito ay gagamitin sa pagkuha ng dokumento sa PSA, uri ng dokumentong kukuhanin, dami o bilang ng kopyang kukuhanin, impormasyon ng may-ari ng dokumento, kompletong pangalan ng representative at dapat ay may fresh signature ng may-ari ng dokumento na kaparehas ng pirma na nasa valid ID. (Authorization letter or duly notarized Special Power of Attorney (SPA) issued by the document owner. The authorization letter should be written in a clean sheet of paper and dated; indicates type of document, number of copies and complete information of the document owner, complete name of the representative, fresh signature of the document owner that matches to his/her valid ID.)
Paalala:
Para sa Authorization letter/SPA na galing sa ibang bansa, ang may-ari ng dokumento ay dapat makapagbigay ng scanned/photocopy ng kanyang PASAPORTE bilang valid ID.
(Reminder:
For Authorization letter/Special Power of Attorney (SPA) received from abroad, the document owner should provide a scanned/photocopy of the PASSPORT as valid ID.)
 
 1. Original at photocopy ng valid ID ng representative (Original and photocopy of the valid ID of the representative)
 • Para sa mga Senior Citizen, Physically Challenged Person/PWD, Pregnant Woman, maari nilang gamitin ang Special Lane kung ang kanilang kukuhaning dokumento ay para sa kanilang sarili, sa kanilang legal na asawa, magulang at mga anak. (For Senior Citizen, Physically Challenged Person/PWD, Pregnant Woman, they can use the Special Lane if the documents they are requesting are their own document, document of their legal spouse, parents, child/children.

Pages

Contents

Previous Releases

CRS Lipa Outlet FB Page